Domov / Home

Vitajte na stránkach obce Tichý Potok!          (ENG below)     
___________________________________________________        

___________________________________________________

 
 Naša obec leží vo východnej časti levočských vrchov, v hornej časti doliny rieky Torysy, v nadmorskej výške 520 m, no chotár dosahuje výšku v niektorých miestach až 1090 m.

Prvá správa o Tichom Potoku je v súpise dedín Šarišskej stolice z roku 1427. Uvádza sa tam, že dedina patrila šľachtickej rodine z Brezovice. V písomnostiach z tohto obdobia sa uvádza dedina pod názvom Stelbach, alebo Stillbach. Je to pôvodný nemecký názov vo význame Tichý Potok, ktorý vytvorili vlastníci dediny, šľachtici spišsko – nemeckého pôvodu. Miestni obyvatelia tomuto nemeckému názvu dali slovenskú podobu Štelbach.

 

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1427
Nadmorská výška: 520 m.n.m.
Počet obyvateľov: 353
Výmera katastra:
     Kataster Tichý Potok : 844 ha
     Kataster Blažov : 46 096 341 m2
     Obec Tichý Potok výmera: 54 224 051 m2

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím číslo 1/2010/1001716 z 20.decembra 2010 na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 Z. z. o zrušení Vojenského obvodu Javorina rozhodol s účinnosťou od 1. januára 2011 o pričlenení územia o výmere 54 224 051 m2 k územiu obce Tichý Potok, okres Sabinov, z toho do územia obce Tichý Potok ako pôvodné katastrálne územie Blažov územie o výmere 46 096 341 m2 a do katastrálneho územia Tichý Potok územie o výmere 8 127 710 m2.

Historia Obce

Prvá správa o obci je v súpise dedín Šarišskej stolice z roku 1427, zdanených daňou kráľovi. Stručný zápis uvádza, že dedina v tomto čase vedená pod názvom Štelbach patrila šľachticom z Brezovice a sedliaci boli zdanení od 8 port.

Pôvodný názov dediny bol nemecký Stielbach vo význame tichý potok, ktorý idealizuje zemepisne prostredie.

V druhej polovici 14. Storočia postavili murovaný gotický kostol /cerkov/ , ktorý bol  v roku 1696 prestavaný. Podľa byzantského protokolu z roku 1750 a chrám mal 3 zvony.

Koncom 16. Storočia bol Štelbach stredne veľkou dedinou, kde bola fara a škola pre prvý stupeň.

V roku 1628 obec vyhorela. 

V roku 1787 mala obec 58 rodinných domov a 409 obyvateľov, v roku 1890 mala obec 768 obyvateľov, v roku 1921 -564,  1980 – 481, 1990 – 400. Pokles počtu obyvateľov ovplyvnila  vo veľkej miere  príprava výstavby vodárenskej nádrže na pitnú vodu a neistota, ktorá trvala do roku 1994. V roku 2000 bolo v obci 140 súpisných čísiel a v obci žilo 394 obyvateľov. 

V roku 1981 bola v obci škola zrušená v súvislosti s výstavbou veľkej školy v obci Brezovica.

V roku 1997 bola škola zrekonštruovaná pomocou finančných prostriedkov získaných zo zdrojov mimovládnych organizácií a nadácií, zahraničných darov a obecnej pokladne, ale hlavne vďaka dobrovoľnej práce aktívnych občanov obce. Na sviatok „Pokrova“ bola škola znovu otvorená a odvtedy nesie názov Cirkevná základná škola Pod ochranou Bohorodičky v Tichom Potoku pre  1.-4. ročník.

Od 70–tých rokov je v obci miestna ľudová knižnica /dnes Obecná knižnica/, v ktorej je možné na dlhé zimné večery vypožičať z bohatého výberu starších titulov, ale aj modernej, náučnej  literatúry nielen pre detí ale aj dospelých.

V roku 1997 obec postihla povodeň, kedy 100 ročná voda spôsobila veľké škody, zničila most Černakovec, určité úseky miestnej komunikácie, miestneho rozhlasu, vodovou ako aj  majetok občanov, ploty, záhradky, časť rodinného domu. 

V tomto roku bola tiež zbúraná budova farskej budovy a začala sa stavba novej, ktorá bola v roku 2001 dokončená.

Budova obecného úradu je zrekonštruovaná budova garáže pre autobus, preto že naša obec je okrajovou obcou a v minulosti tu autobusy končili aj začínali linky.

Naposledy v roku 2000 boli ku kultúrnemu domu pristavené toalety a chodba so vstupom a miestnosťou na umývanie riadov.


___________________________________________________

Welcome to the website of the
Village of Tichy Potok - The Gentle Stream!


Our village lies in the eastern part of the Levoca Highlands, in the upper valley of the Torysa River, at an altitude of 520 m, with nearby hills reaching to 1090 m.

The first record of Tichy Potok is in the list of villages of Saris county from 1427, where it states that the village belonged to a noble family in Brezovica, the next closest village 5 km east. This earliest record lists the village under the name of "Stelbach" or "Stillbach", meaning quiet or gentle stream. This German name has been translated into Slovak as "Tichý Potok". Those who founded the village were nobles of Spiš and German origin. Locals gave the German name Stelbach the current Slovak form.District: Sabinov
Microregion: Upper Torysa
First written record: 1428 C.E.
Altitude: 520 m
Population: 353 


Cadastral areas:
Cadastre Tichy Potok: 844 ha  
Cadastre Blažov: 46 096 341 m2   
Tichy Potok municipality area: ​​54 224 051 m2


Prešov District Office, Department of Internal Affairs, record number 1/2010/1001716 as of 20 December 2010 on the basis of Slovak Government no. 455/2010 Coll. to cancel Military district Javorina decided with effect from 1 January 2011 re: adding the territory with an area of ​​54,224,051 m2 for the municipality Tichý Potok, Sabinov, including the villlage of Tichý Potok as the original cadastral Blažov territory area of ​​46,096,341 m2 in the cadastral area Tichý Potok territory controlled 8,127,710 m2.tichy potok stelbach stielbach steilbach brook stream river quiet gentle flood mayor disaster folklore tradition state relief dam reservoir crown land damage flooding expropriation protest government force discontent 


Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1428
Nadmorská výška: 520 m.n.m.
Počet obyvateľov: 353

Výmera katastra:
     Kataster Tichý Potok : 844 ha
     Kataster Blažov : 46 096 341 m2
     Obec Tichý Potok výmera: 54 224 051 m2

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, rozhodnutím číslo 1/2010/1001716 z 20.decembra 2010 na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 Z. z. o zrušení Vojenského obvodu Javorina rozhodol s účinnosťou od 1. januára 2011 o pričlenení územia o výmere 54 224 051 m2 k územiu obce Tichý Potok, okres Sabinov, z toho do územia obce Tichý Potok ako pôvodné katastrálne územie Blažov územie o výmere 46 096 341 m2 a do katastrálneho územia Tichý Potok územie o výmere 8 127 710 m2.
___________________________________________________

Welcome to the website of the
Village of Tichy Potok - The Gentle Stream!


Our village lies in the eastern part of the Levoca Highlands, in the upper valley of the Torysa River, at an altitude of 520 m, with nearby hills reaching to 1090 m.

The first record of Tichy Potok is in the list of villages of Saris county from 1427. It is stated there that the village belonged to a noble family from Brezovica. The record from this period names a village called Stelbach or Stillbach. The original German name is translated into Slovak as "Tichý Potok". Those who founded the village were nobles of Spiš and German origin. Locals gave the German name Stelbach the current Slovak form.District: Sabinov
Microregion: Upper Torysa
First written record: 1428 C.E.
Altitude: 520 m
Population: 353 


Cadastral areas:
  Cadastre Tichy Potok: 844 ha  
  Cadastre Blažov: 46 096 341 m2   
  Tichy Potok municipality area: ​​54 224 051 m2


Prešov District Office, Department of Internal Affairs, record number 1/2010/1001716 as of 20 December 2010 on the basis of Slovak Government no. 455/2010 Coll. to cancel Military district Javorina decided with effect from 1 January 2011 re: adding the territory with an area of ​​54,224,051 m2 for the municipality Tichý Potok, Sabinov, including the villlage of Tichý Potok as the original cadastral Blažov territory area of ​​46,096,341 m2 in the cadastral area Tichý Potok territory controlled 8,127,710 m2. 


tichy potok stelbach stielbach steilbach brook stream river quiet gentle flood mayor disaster folklore tradition state relief dam reservoir crown land damage flooding expropriation protest government force discontent